regulamin

 

REGULAMIN ZAKUPÓW

Data publikacji: 06.03.2024

Za pośrednictwem stron https://jacekwolniewicz.pl, https://akademiatrenera.online i ich podstron możliwe jest zapoznanie się z ofertami  produktów cyfrowych zwanych dalej Produktami, a po przejściu na stronę https://kursy.akademiatrenera.online możliwy jest ich zakup.

 

Sprzedaż Produktów prowadzi:

MENTOR- EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Al.Róż 10 / 2, 52-122 Wrocław, Polska

KRS 0001088669

NIP 8992985640

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail office@akademiatrenera.online

 • 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu Produkty w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),

Produkt cyfrowy – Produkty on-line, plik mp3., plik wideo, e-book stanowiący treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

Nabywca – podmiot, który dokonał zakupu Produkty za pośrednictwem Strony,

Operatorzy Płatności:

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.  22-24 Boulavard Royal L-2449 Luksemburg

PayU S.A KRS0000274399 , ale tylko wtedy, gdy dokonujesz płatności

Strona – strona dostępna pod adresem https://kursy.akademiatrenera.online/

Sprzedawca –

MENTOR- EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Al.Róż 10 / 2, 52-122 Wrocław, Polska

KRS 0001088669

NIP 8992985640

Użytkownik – podmiot przeglądający zawartość Strony.

 • 2

Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów

Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony oraz korzystania z zakupionego Produktu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające jest posiadanie:

 • dostępu do Internetu,
 • standardowego systemu operacyjnego,
 • standardowych przeglądarek internetowych,
 • posiadania aktywnego adresu e-mail,
 • posiadania program do otwierania plików “.pdf”, systemowych programów do odtwarzania  plików wideo i plików muzycznych

Użytkownik nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

 • 3

Prawa autorskie

Produkty stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Prawa autorskie do Produktu przysługują Sprzedawcy.

Sprzedawca poucza Użytkowników i Nabywców, że powielanie i rozpowszechnianie Produkty bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie przysługujących Sprzedawcy praw autorskich, co pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną oraz odpowiedzialność karną naruszyciela zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

W przypadku naruszenia przez Nabywcę autorskich praw do Produkty przysługujących Sprzedawcy, Sprzedawca, niezależnie od dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego, może uniemożliwić Nabywcy dostęp do Produktu

 • 4

Cena Produktu i jego zawartość

Ceny Produktów podane są na stronie i podstronach kursów w domenie https://kursy.akademiatrenera.online

Produkty przygotowane są w języku polskim.

Produkty udostępniane będą przez Sprzedawcę na specjalnie przygotowanych w tym celu przez Sprzedawcę stronach internetowych. Tylko elementy produktu składające się z plików PDF i formatów obrazkowych, wchodzące w skład zakupionych Produktów mogą zostać udostępnione do pobrania na dysk urządzenia Nabywcy. Zapisów wideo pobierać nie wolno.

 • 5

Zakup Produktu

W celu finalizacji zakupu Produktu, Użytkownik musi kliknąć na stronie z ofert kursu przycisk Zawierający wyrażenia [Zamów] lub [Zapisz mnie] lub [Odbierz swój dostęp] [Zarezerwuj] [Dodaj do koszyka] , [Kup teraz] zgodnie z wybraną przez siebie opcją.

Po kliknięciu ww. przycisków , Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę z zamówieniem i dalej na zewnętrzną stronę z płatności, poprzez  który Użytkownik zrealizuje transakcję.

Jeśli Użytkownik chce otrzymać rachunek dokumentujący zakup Produkty, powinien zaznaczyć właściwą opcję.

Użytkownik musi również zaakceptować ten Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu Produkty.

W celu finalizacji zamówienia, Użytkownik musi kliknąć kolejnym oknie zamówienia link [Wybierz metodę płatności]

Po kliknięciu przycisk-link [Wybierz metodę płatności] , Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty za Produkty.

Z chwilą dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych w postaci Produkty.

 • 6

Korzystanie z Produktu

Produkt zostanie dostarczony Nabywcy drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, poprzez przesłanie linku umożliwiającego uzyskanie dostępu do Produktu.

Dostęp do Produktu może odbywać się poprzez zalogowanie na dedykowanej stronie internetowej przy wykorzystaniu loginu i hasła przesłanego Nabywcy na adres e-mail lub tylko wejście na podany adres internetowy

Niektóre produkty mogą zawierać opcję dostarczania partiami – taki produkt i harmonogram jego dostarczania  jest zaznaczony na Stronie w opisie.

Nabywca uzyskuje standardowo  dostęp do Produktu przez okres 12 miesięcy  od chwili zapłaty, chyba że zostaną wprowadzone dodatkowo oznakowane na stronie sprzedażowej-  promocje – czasowe lub limity.

W toku korzystania przez Nabywcę z Produktu, w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy będą odnotowywane podejmowane przez Nabywcę działania. W tym celu wykorzystywane mogą być pliki cookies, o których mowa w § 9 Regulaminu i stronie „Polityka Prywatności”

 • 7

Odstąpienie od umowy

Nabywca będąca osobą fizyczna  ma prawo odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w postaci Produktu bez podawania przyczyny w terminie 14  dni od dnia zawarcia umowy.

Wyjątkiem od tej zasady mogą być takie produkty jak: Ebooki, Wideo, które będą oznaczone klikalnym polem wyboru odstąpienia od możliwości zwrotu ze względu na natychmiastowy dostęp .

Aby odstąpić od umowy, Nabywca musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną na adres (office@akademiatrenera.online).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Nabywca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Nabywcy prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Nabywcy wszystkie otrzymane od Nabywcy płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Wyłączenie zwrotu.

Nabywca będący podmiotem gospodarczym kupującym w ramach faktury VAT nie podlega procedurze zwrotu zakupionego Produktu.

W ofertach zawierających opcję indywidualnych konsultacji w formie spotkania, kontaktu telefonicznego lub wideo 1:1 zwroty nie są realizowane.

 • 8

Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Nabywcy Produkty wolny od wad prawnych.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Nabywcy, jeżeli Produkty ma wadę fizyczną lub prawną.

Reklamacje dotyczące Produkty można składać, przesyłając stosowną wiadomość na adres office@akademiatrenera.online. Reklamacja powinna zawierać opis stwierdzonych wad Produkty oraz oczekiwania Nabywcy związane z reklamacją.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Nabywcę reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

 • 9

Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Nabywcy jest Sprzedawca.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Nabywcy wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy.

Podanie danych osobowych przez Nabywcę jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Nabywcy również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Nabywcy.

Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Nabywcy (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Nabywcy, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz śledzenia działań Nabywcy podejmowanych w ramach korzystania z Produktu.

Sprzedawca informuje Użytkownika i Nabywcę, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i Nabywcy. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony lub Produktów przez Użytkownika lub Nabywcę może być utrudnione.

Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika lub Nabywcę usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 • 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi za pośrednictwem Strony umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 • 11

 

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.03.2024

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy.